Lidmaatschap

Wilt u lid worden van TV Steensel?

Print het aanmeldingsformulier en stuur het formulier volledig ingevuld en ondertekend, samen met een recente pasfoto, naar onze ledenadministratie: Lisette Kremers, Lange Reen 12, 5524 AJ Steensel
Voeg een recente pasfoto bij. Dat is nodig voor uw aanmelding bij de KNLTB. Het mag ook een digitale pasfoto zijn, stuur die dan per e-mail naar ledenadmin@tvsteensel.nl.
TV Steensel zou graag zien dat u de vereniging machtigt de contributie jaarlijks af te schrijven. Stuur dan het volledig ingevulde machtigingsformulier mee. Dat is echter niet verplicht.

pdf-icon Aanmeldingsformulier lidmaatschap TV Steensel
pdf-icon Machtigingsformulier contributie TV Steensel

Lidmaatschap opzeggen

Als u het lidmaatschap van onze vereniging wilt opzeggen, kunt u dat schriftelijk of per e-mail doen aan het adres van onze ledenadministratie: Lisette Kremers, Lange Reen 12, 5524 AJ Steensel, of ledenadmin@tvsteensel.nl. Vermeld in ieder geval de voorletters en naam, adres, woonplaats van degene om wie het gaat. En wilt u s.v.p. ook de reden van uw opzegging vermelden? Wij blijven graag op de hoogte en staan open voor verbetervoorstellen.
Zorg dat u opzegt vóór 1 december van het lopende kalenderjaar, anders zijn wij genoodzaakt om bepaalde lopende kosten nog in rekening te brengen.

Contributie betalen

Wij hebben graag dat u ons machtigt om de jaarlijkse contributie van uw rekening te incasseren. Doet u dat niet, dan hebt u ons bankrekeningnummer nodig: 11.28.07.062 ten name van TV Steensel.